തിരിഞ്ഞുനോക്കിച്ചിരിക്കുവാന്‍..

അബദ്ധങ്ങള്‍ വിളിച്ചുകൂവാനുള്ള തൊലിക്കട്ടി എന്നെത്തന്നെ അതിശയിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഇന്നത്തെ ചിന്തകളൊക്കെ നാളെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോള്‍ അബദ്ധങ്ങളായിരുന്നുവെന്നു മനസ്സിലാകുന്ന സ്ഥിരം കാഴ്ച. ചമ്മലുമാറ്റാന്‍ ഒരു വഴിയേയുള്ളൂ. ഉടഞ്ഞ വിഗ്രഹങ്ങളെനോക്കിച്ചിരിക്കുക. അങ്ങനെ അവസാനത്തെ ചിരിയും സ്വന്തമാക്കുക.
അബദ്ധങ്ങളുടെ പ്രസക്തി !
തെറ്റു തിരുത്തിയതിന്റെ അഹങ്കാരം !